Göttinger Predigten

deutsch English espańol
portuguęs dansk Schweiz

Startseite

Aktuelle Predigten

Archiv

Besondere Gelegenheiten

Suche

Links

Gästebuch

Konzeption

Unsere Autoren weltweit

Kontakt
ISSN 2195-3171

Göttinger Predigten im Internet hg. von U. Nembach

Kázeň na II. nedeľu po Sv. Trojici, 12.06.2007

Predigt zu Iz 55:1-5, verfasst von Juraj Bándy

Starocirkevným evanjeliom dnešnej nedele je podobenstvo o veľkej večeri (L 14, 15 - 24), ktoré hovorí o tom, ?e Pán Boh nás všetkých pozýva do svojho kráľovstva, my však rôznymi viac alebo menej dobre znejúcimi výhovorkami odmietame jeho pozvanie.

            Za starozmluvný predobraz pozvania do Bo?ieho kráľovstva mô?eme pokladať stať z knihy proroka Izaiáša, v ktorom zaznieva Bo?ie volanie sľubujúce záchranu a po?ehnanie. Tieto slová zazneli v jednom z najťa?ších období dejín starozmluvného ľudu Bo?ieho. Bolo to obdobie babylonského zajatia, keď postupom času sa ľudí zmocnila beznádej a únava. So svojou minulosťou, toti? stratou svojej domoviny a zničením jeruzalemského chrámu, sa nevedeli vyrovnať a čo sa týka budúcnosti, nevideli ?iadnu nádej na zmeny k lepšiemu. Postupne strácali nádej, ?e sa ešte vrátia do svojej domoviny. Cítili sa byť Bohom zabudnutými. Vtedy zazneli z Bo?ieho poverenia z úst proroka, ktorého meno nepoznáme, slová plné nádeje, z ktorých sme teraz počuli časť a nad ktorými sa chceme spoločne zamyslieť.

            Posolstvo týchto slov, ktoré je platné aj dnes, sa dá zhrnúť takto:

1. Pán Boh nás pozýva k zmysluplnému ?ivotu a ponúka nám spásu.

2. Prijmime Jeho pozvanie!

3. Pozývajme do Bo?ej blízkosti aj iných!

 

Ad 1. K obrazu ulíc orientálnych miest patria aj predavači vody. V zemepisných šírkach, kde sú v letnom období oveľa väčšie horúčavy ne? u nás, je občerstvujúca voda skutočným dobrodením. Prorok prirovnáva Pána Boha, ktorý ponúka plnosť ?ivota, k predavačovi vody, ktorý ponúka v letnej horúčave svoj tovar: „Ó, všetci smädní, poďte k vode!" (v. 1) Pán Boh však nechce nám dať len ?ivotné minimum, vodu a obilie. On chce dať viac. Chce dať aj víno a mlieko. Toto sú nápoje, ktoré u? nie sú potrebné k púhemu pre?itiu. Víno a mlieko symbolizujú blahobyt, plnosť ?ivota.

            Pán Boh tieto dobrodenia ponúka všetkým ľuďom. On volá všetkých ľudí: Ó, všetci smädní, poďte k vode! Volá všetkých, lebo všetci ľudia sú smädní po skutočnom, plnom a zmysluplnom ?ivote. Aj tí sú smädní, ktorí tento smäd necítia alebo ho nevedia pomenovať.

            Pán Boh všetko toto ponúka zadarmo. Volá aj tých, ktorí nemajú peniaze a umo?ňuje kupovanie bez peňazí. V krajinách, v ktorých máme skúsenosť s reálnym socializmom, sa pamätáme, ?e nám sľubovali, ?e v komunizme nebudú peniaze a ?e ľudia si budú môcť v obchodoch zadarmo brať všetko, čo potrebujú. Reálny ?ivot sa však vyvíjal opačným smerom: ľudia nevedeli zmysluplne minúť ani svoje skromné príjmy, lebo bol chronický nedostatok tovaru. V prvých rokoch trhového hospodárstva sme zistili, ?e v obchodoch síce mo?no dostať všetko, ale mnohým chýbajú peniaze, aby si ponúkaný tovar mohli kúpiť...Bo?ia ponuka nie je obmedzená nedokonalosťou plánovaného alebo trhového hospodárstva. Je to ponuka blaha pre všetkých.

            Nebojme sa chápať vodu, obilie, víno a mlieko chápať v týchto prorockých slovách v doslovnom zmysle. K dobe spásy patrí aj hmotný blahobyt. Potvrdzujú to aj slová Pána Je?iša Krista, ktorý povedal, ?e prišiel preto, aby Jeho nasledovníci „?ivot mali a hojne mali" (J 10, 10). Pán Boh však vie, ?e človek ne?ije len samým chlebom, ale potrebuje aj Jeho slovo (5M 8, 3). Preto ponúka aj svoje ?ivotodárne slovo: Čujte ma pozorne...Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete ?iť" (v. 2 - 3). Bo?ie slovo má ?ivotodárnu a o?ivujúcu moc. Je to slovo, ktoré má moc spasiť naše duše (Jak 1, 21).

Ad 2.. Na Bo?iu ponuku a pozvanie, o ktorých sme hovorili, je len jedna správna odpoveď: prijať ich.

            Prijmime Bo?ie dobrodenia, lebo všetci tú?ime po plnosti ?ivota. Nepriamym dôkazom našej tú?by po plnosti ?ivota je to, ?e často vydávame značné prostriedky na veci, ktoré nám síce ?ivot spríjemnia a urobia na nejaký čas radosť, ale nedávajú nášmu ?ivotu zmysel. Prorok sa pýta tých, ktorí nie u Boha hľadajú plnosť ?ivota, takto. „Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesýti?" (v. 2).

            Prijmime Bo?ie dobrodenia, lebo sú určené všetkým. Predavač vody predáva, kým sa mu neminie zásoba. Bo?ie dary sú však nevyčerpateľné a sú pre všetkých. Nik z nás nemô?e povedať, ?e nie je pozvaný. Starozmluvný ľud Bo?í bol pozvaný kvôli zmluve s Dávidom a novozmluvný ľud Bo?í je pozvaný zmluvou prostredníctvom Syna Dávidovho - Je?iša Krista, ktorý hovorí: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťa?ení, ja vám dám odpočinutie!" (Mt 11, 28) Nie sme pozvaní pre svoje zásluhy, ale pre Bo?iu vernosť.

            Prijmime Bo?ie dobrodenia, lebo sú zadarmo, resp. aj keď sú zadarmo. Voda na uliciach orientálnych miest sa predáva za drahé peniaze. Pán Boh, ktorého prorok prirovnáva k predavačom vody, sa líši od nich tým, ?e svoj tovar ponúka zadarmo, bez protihodnoty či protislu?by. My si myslíme, ?e to, čo je zadarmo, nestojí za nič. Bo?ie dary sú síce zadarmo, ale sú to drahé dary. Nie je to lacná milosť, ale draho zaplatená milosť. Zaplatená obeťou Pána Je?iša Krista. Vo volaní „kupujte bez peňazí" (v.1) je vyjadrené to, čo naši reformační otcovia vyjadrili formulou sola gratia - jedine milosťou. Kým na horúcich uliciach Orientu je mo?né kúpiť obyčajnú vodu za peniaze, zatiaľ vodu ?ivota, chlieb ?ivota a plnosť ?ivota mo?no dostať od Boha zadarmo.

            Pre tieto dary však treba prísť. Kam? Kde je ?ivotodarná voda? Kde mo?no nájsť chlieb ?ivota? Kde mo?no počuť Bo?ie slovo? V cirkvi, v ktorej sa zvestuje evanjelium a podľa Kristovho príkazu sa prisluhujú sviatosti. V cirkvi, v ktorej je prítomný Kristus, ktorý hovorí: „Ak niekto ?ízni, nech príde ku mne a napije sa" (J 7, 37).

Ad 3. Pán Boh nám ponúka svoje dary nielen preto, aby sme ich prijali, ale aj preto, aby sme ich ponúkali aj iným.. Prorocké slová hovoria o privolaní národov k vode, obiliu, vínu, mlieku a ?ivotodárnemu slovu. V Starej zmluve je to niečo ojedinelé. Zrejme mnohí krútili hlavami, keď to počuli. Toto je misijný rozkaz. Rozkaz, ktorý nedovolil starozmluvnému ľudu Bo?iemu, aby si Bo?iu milosť vyvlastnil, ale ktorý mu prikazoval privolávať neznáme národy do spoločenstva ľudu Bo?ieho.

            Novozmluvný ľud Bo?í dostal misijný rozkaz od svojho Pána slovami: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy...(Mt 28, 19). Pozývajme teda iných, lebo máme čo ponúknuť. To, čo sme zdarma prijali, zdarma aj dávajme (Mt 10, 8).

            Gűnter Jacob aktualizoval v jednej svojej kázni misijný príkaz nášho proroctva takto: „Ty kresťanské spoločenstvo, ktoré si chudobné a zaťa?ené hriechmi, ktoré si tak často zlyhalo a aj dnes zlyhávaš, budeš volať ateistov, ktorých nepoznáš, a ateisti, ktorí teba nepoznajú, pobe?ia k tebe kvôli Pánovi, tvojmu Bohu."

            Nebojme sa tejto úlohy, lebo máme Pána, ktorému je daná všetka moc na nebi i na zemi (Mt 28, 18).

            Aj evanjelium aj kázňový text dnešnej nedele hovoria o tom, ?e Pán Boh nás pozýva do spoločenstva so sebou. Pozýva nás k zmysluplnému ?ivotu a ponúka nám spásu. Prijmime Jeho pozvanie a pozývajme do Bo?ej blízkosti aj iných, aby sme patrili k tým blahoslaveným, ktorí budú jesť chlieb v kráľovstve Bo?om (Lk 14, 15) Amen.Prof. Dr. Juraj Bándy
Bratislava
E-Mail: thdr.bandy@stonline.sk

(zurück zum Seitenanfang)