Göttinger Predigten

deutsch English espańol
portuguęs dansk Schweiz

Startseite

Aktuelle Predigten

Archiv

Besondere Gelegenheiten

Suche

Links

Gästebuch

Konzeption

Unsere Autoren weltweit

Kontakt
ISSN 2195-3171

Göttinger Predigten im Internet hg. von U. Nembach

I. slávnosť vianočná, 25.12.2012

Predigt zu Žalm 2:1-12, verfasst von Juraj Bándy

Iste poznáte ten zvláštny pocit, ktorý by sme mohli nazvať vianočným zlým svedomím. Vianočné zlé svedomie hovorí človeku: ty teraz s radosťou oslavuješ Hospodina, spievaš, počúvaš vianočnú kázeň, potom si doma v teplúčku, stôl sa ti prehýba od dobrôt, cítiš sa dobre v rodinnom kruhu, pritom však na dva-tri dni zabúdaš na svet okolo seba.

Ešte nikdy neboli natoľko pokojné, dobré a kľudné časy, aby nám cez sviatky vianočné zlé svedomie nekládlo otázky: Možno sviatkovať v nekľudnom svete? Možno pokojne tráviť sviatky, keď sa mnohé národy búria a sú uprostred nepokojov a búrok? Možno sa oddať vianočným radovánkam vo svete, kde je hlad, nespravodlivosť a honba za daromnosťami? Možno mať nerušenú vianočnú radosť vo svete, ktorý sa búri proti Bohu a preto je v nepokojnom pohybe? Nezakrývajme si oči, žijeme v takomto svete. Vo svete, ktorý sa búri proti Bohu, vo svete, ktorému Boží zákon pripadá ako okovy a putá, ktorých sa treba striasť, lebo bránia pri páchaní hriechu a márností.

Možno svätiť Vianoce a mať pritom toto všetko na mysli? Možno svätiť Vianoce vo svete, ktorý sa búri proti Bohu? Alebo len vtedy môžeme mať sviatočný kľud a pohodu, keď na toto všetko aspoň na niekoľko hodín zabudneme?

Na tieto otázky vianočného zlého svedomia nám odpovedajú slová Písma svätého určené na základ kázne:


Čítanie kázňového textu Žalm 2, 1   12


Na dnešný svet sa zvlášť hodí opis, ktorý nachádzame na začiatku nášho žalmu. „Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti? Zoskupujú sa zemskí králi a kniežatá sa spolu radia proti Hospodinu."(v. 1-2)

Koľké národy sa búria! Jeden za samostatnosť a slobodu, druhý za väčší vplyv vo svete, ďalší za väčšie územie, iný pre väčší krajec chleba, zas iný kvôli inému vnútornému usporiadaniu.

Koľko daromností robí človek, ktorý zabudol na Boha! Stále uvažuje nad niečím novým, ale najčastejšie nad ničomnými, márnymi a zbytočnými vecami.

„Zoskupujú sa zemskí králi..." Koľko je takých zoskupení, spolkov a paktov, ktorých cieľom je škodiť niekomu inému, čo znamená vzburu proti Hospodinovmu prikázaniu lásky!

Možno v takomto svete svätiť Vianoce? Áno možno. Dokonca aj vtedy, ak na toto všetko nezabudneme ani v tieto sviatočné chvíle. Možno svätiť Vianoce, ak vieme, ako Pán Boh reaguje na takéto počínanie si sveta.

Ako Pán Boh reaguje na vzburu proti Nemu samému?

1. Smeje sa. „Ten, ktorý býva v nebesiach, sa smeje, Pán sa im vysmieva."(v.4)

Pán Boh sa smeje z národov, ktoré sa búria proti Nemu. Smeje sa z tých, ktorí idú za daromnosťami. Smeje sa z mocných tohoto sveta, ktorí sa zoskupujú proti Nemu. Boh sa smeje.

Smiech je prejavom prevahy nad niekým alebo nad niečím. Ak sa z niečoho smejem, som nad to povznesený, nie je to pre mňa nebezpečné.

Pán Boh sa smeje! Ustráchaný človeče, ktorý si zmietaný obavami, ty, ktorý sa bojíš o cirkev, ty, ktorý máš strach o osud evanjelia vo svete, ty, ktorý sa znepokojuješ o budúcnosť sveta, vedz, že sa Pán Boh smeje. Boží smiech nech ti dodá odvahy. Boží smiech nech ti dodá smelosti. Boží smiech nech je základom tvojej radosti. Kiež je Boží smiech nákazlivý a zmocní sa aj teba.

Pán Boh sa smeje! Človeče, ktorý sa búriš proti Bohu, človeče, ktorý vymýšľaš daromnosti a chceš zo seba zhodiť Božie požiadavky, lebo sa ti zdajú byť okovami a putami pri páchaní hriechu a chceš byť slobodný ku konaniu zla, vedz, že sa Boh z tohoto tvojho márneho úsilia smeje. Kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najviac. Boh je prvý a posledný. On má posledné slovo. On sa bude smiať naposledy. Nechci byť predmetom Božieho výsmechu!

2. Pán Boh sa teda smeje, ale okrem smiechu robí ešte niečo: Posiela svojho Syna na zem: „ Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil."

Toto si dnes pripomíname. Tomuto sa dnes radujeme, že sa narodil Ježiš Kristus v judskom Betleheme. Dnes si sprítomňujeme, že Pán Boh posiela do sveta, ktorý sa proti nemu búri, svojho jednorodeného Syna.

Nejde proti hriešnemu svetu trestom, mocou, ničením a hnevom, ale posiela svojho Syna. Dieťatko. "Nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach."(L 2,12)

Božia odpoveď na vzburu sveta je betlehemské dieťa. Nemluvniatko v jasliach obvinuté plienkami.

Koľkí si vtedy povedali a odvtedy hovoria: ak je Syn Boží takýto slabý, potom sa môžeme smelo vzbúriť proti Nemu. Keď sa narodil, vzbúril sa proti Nemu Herodes.

Najväčšou vzburou človeka proti Bohu bolo to, že Ježiša Krista, ktorého Boh poslal do sveta, pribil na drevo kríža. Vtedy sa splnili žalmistove slová: „Zoskupujú sa zemskí králi a kniežatá sa spolu radia proti Hospodinu a proti Jeho Pomazanému." Splnenie týchto slov videli prví kresťania v Kristovom ukrižovaní, keď hovorili: „Opravdu, proti tvojmu svätému služobníkovi, ktorého si pomazal, spolčili sa v tomto meste Herodes a Pontský Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom aby vykonali, čo Tvoja ruka a Tvoja rada predurčila, aby sa stalo." (Sk 4,27-28)

Herodes a Pontský Pilát boli kniežatá a zemskí králi, ktorí sa spolčili proti Hospodinovmu Pomazanému. Pohania a izraelský ľud boli tie búriace sa národy, ktoré vymýšľali daromnosti. Koľké kniežatá, koľkí králi a koľkí mocní tohoto sveta ich v tom nasledovali! Koľké národy sa pridali k tejto vzbure!

Hospodin však potlačil túto vzburu a odsúdil ju na zánik, keď vzkriesil Ježiša Krista z mŕtvych! Boží Syn triumfuje nad ľudskou vzburou.

Triumfuje, lebo On síce prišiel na svet v podobe slabého človeka, ale je kráľom, ktorý má plnú moc. Hospodin o Ňom hovorí: „Ja sám som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svätom vrchu." Hospodin mu sľubuje: „ Žiadaj si odo mňa a dám Ti národy za dedičstvo a končiny zeme do vlastníctva." Do jeho rúk odovzdal súd. On roztlčie vzbúrencov železným prútom a rozbije ich ako hrnčiarsku nádobu.

3. Nuž preto nebúr sa proti Hospodinovmu Pomazanému. Nepridávaj sa k vzbure, ktorá je namierená proti Hospodinovi a Jeho Pomazanému, ale utiekaj sa k Nemu, lebo „blahoslavení sú všetci, čo sa k nemu utiekajú." ( v, 12 )

Si blahoslavený, ak sa utiekaš k betlehemskému dieťatku, ktorého Pán Boh poslal na záchranu nepokojného sveta. Si blahoslavený, ak prijmeš za svojho kráľa Krista, proti ktorému sa už toľkí zbytočne búrili a búria. Si blahoslavený, ak u Neho hľadáš pokoj svojej duše, lebo Ho poslal Hospodin, ktorý sa smeje. Si blahoslavený, ak u Neho hľadáš odpustenie hriechov, lebo Jemu je daná moc súdiť. Si blahoslavený, ak u Neho hľadáš život, lebo prišiel preto, aby Jeho verní život mali a hojne mali. Si blahoslavený, ak prijmeš Jeho vládu, lebo tá je síce skrytá, ale skutočná. Si blahoslavený, ak v Ňom okrem dieťaťa - čo je zrejmé každému oku - uzrieš aj Syna Božieho, Bohom ustanoveného kráľa a Sudcu živých a mŕtvych.

Prajem vám také sviatky, aby napriek nepokojom a búrkam vo svete sa v nás rozhojnila vianočná radosť prameniaca z Božieho smiechu. Prajem vám sviatky, počas ktorých nájdete blahoslavenstvo v narodenom Spasiteľovi, Synovi Božom, Kráľovi a sudcovi, ktorého Pán Boh poslal na našu záchranu. „Blahoslavení sú všetci, čo sa k Nemu utiekajú." Amen.  Prof. Dr. Juraj Bándy
Bratislava
E-Mail: bandy@fevth.uniba.sk

(zurück zum Seitenanfang)