Göttinger Predigten

deutsch English espańol
portuguęs dansk Schweiz

Startseite

Aktuelle Predigten

Archiv

Besondere Gelegenheiten

Suche

Links

Gästebuch

Konzeption

Unsere Autoren weltweit

Kontakt
ISSN 2195-3171

Göttinger Predigten im Internet hg. von U. Nembach

11. Sonntag nach Trinitatis, 11.08.2013

Predigt zu Genesis (1. Buch Mose) 28:10–22, verfasst von Juraj Bándy

 

 

Milosť vám a pokoj....

 

Jákobov sen v Bételi patrí medzi známe biblické biblické príbehy. Vyučuje sa na náboženstve a mnohí maliari Jákobov sen znázornili. Pre nás je to síce známy príbeh, ale uvedomme si, že je v nej opísaná jedna celkom nová náboženská skúsenosť. Pre Jákoba bolo všetko to, čo zažil, bolo celkom nové.

Jákob bol na úteku z otcovského domu. Prečo musel odtiaľ utekať? Preto, lebo sa zmocnil ľsťou otcovského požehnania, ktoré malo patriť jeho bratovi Ezávovi. Oklamal totiž svojho staručkého a temer slepého otca Izáka, ktorý v domnienke, že je pred ním Ezáv, dal svoje otcovské požehnanie Jákobovi (27, 1nn). Keď sa to Ezáv dozvedel, nahneval sa a rozhodol sa, že svojho brata zabije (27, 41nn). Vtedy Jákob na radu svojej matky Rebeky sa rozhodol, že odíde k svojmu strýkovi Lábánovi do Cháránu (27, 43nn), kým sa utíši hnev jeho brata.

Máme teda pred sebou človeka, ktorý je na úteku z miesta, kde sa dopustil hriechu, a hľadá bezpečnosť u svojho príbuzného v cudzine. Bojí sa stretnutia so svojím bratom a v tejto situácii sa stretáva s Pánom Bohom. Jákob pred svojím nahnevaným bratom dokázal ujsť, ale pred Bohom neušiel, lebo pred Pánom Bohom ujsť nemožno. Ak si uvedomíme tieto okolnosti Jákobovho sna, potom jeho stretnutie s Pánom Bohom dopadlo oveľa lepšie, než by si to bol zaslúžil.

1. Aké nové náboženské skúsenosti získal Jákob vo svojom sne v Bételi?

  1. Zistil, že s Pánom Bohom sa možno stretnúť všade.

  2. Presvedčil sa, že k Pánu Bohu sa možno vždy a všade modliť

  3. Uvedomil si, že Pán Boh je darcom požehnania.

  4. Uvedomil si, že Pán Boh ho sprevádza.

Ad a) Jákob doteraz poznal Hospodina len ako rodinného Boha. Preto je pre neho prekvapujúce, že sa s Hospodinom stretáva na mieste, kde jeho rodina nie je prítomná. Je to pre neho nová náboženská skúsenosť, že Pán Boh ho oslovuje na ceste mimo rodinného domu slovami „Ja som Hospodin, Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izákov" (v. 13). Pán Boh nie je viazaný na žiadne miesto a na žiadnu skupinu ľudí. On je prítomný aj vtedy, keď to nečakáme. On nás dokáže osloviť aj tam, kde s tým nerátame. Preto Jákob s prekvapením konštatoval: „Naozaj Hospodin je na tomto mieste, a ja som o tom nevedel" (v. 16).

Ad b) Jákobov sen je opisom prvého vizuálneho sna v Biblii. Prvá zmienka o sne v Starej zmluve sa nachádza v 1M 20, 3, ale tam Abimelek len počuje Božie slová, ale nemá zvláštne videnie. Jákob vo svojom sne vidí rebrík či schody (nevieme presne, čo znamená hebrejské slovo sullám), ktoré spájajú nebo a zem. Rebrík nie je prázdny, ale pohybujú sa na ňom obojsmerne anjeli. Anjeli v tomto videní zabezpečujú kontakt medzi nebom a zemou, medzi Bohom a človekom. Tento kontakt medzi Pánom Bohom a nami je možný v modlitbe. Anjeli sa postarajú o to, aby naše modlitby sa dostali k Pánu Bohu, ale aj o to, aby sa Božia odpoveď dostala k nám.

Slová, ktoré s v tomto príbehu použité: posvätné miesto, Boží dom, schody a brána nebies vyjadrujú jednak možnosť kontaktu medzi nebeským a pozemským svetom, ale poukazujú aj na hranice a bariéry, ktoré sú neprekonateľné. Na schodoch sa pohybujú anjeli. Jákoba ani vo sne nenapadlo, aby začal vystupovať po rebríku.

Ad c) Hospodin hneď potom, čo sa Jákobovi predstavil, mu dal veľké prísľuby: „Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojim potomkom. Tvojho potomstva bude ako prachu zeme...v tvojom potomstve požehnané budú všetky čeľade zeme" (v. 13 - 14).

Jákob si v tejto chvíli mohol uvedomiť, že Božie požehnanie netreba ani kupovať (25, 31nn) ani ho získavať podvodom (27, 1nn), ale treba ho prijať ako dar. Hospodin mu toto požehnanie prisľúbil prv, než by Jákob povedal čo i len slovo. V tomto požehnaní zaznieva aj potvrdenie sľubu, ktorý dal Hospodin predkom, teda vlastnenie krajiny, ale aj niečo nové: mohutné potomstvo. Vtedy, keď Jákob počul tieto slová, nemal ešte ani jediného potomka!

Hospodin je ten, ktorý nás chce požehnávať. Nám „stačí" jeho požehnanie s vďakou prijať bez splnení akýchkoľvek podmienok.

Ad d) „Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš, dovediem ťa späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, dokiaľ nesplním, čo som ti zasľúbil" (v. 15). Jákobovi, ktorý musel opustiť svoj domov, Hospodin sľubuje, že bude s ním. Bude s ním, ako bol s Abrahámom a ako bol aj s Izákom. Takto, prostredníctvom tohto sľubu sa vlastne stáva Hospodin Bohom Abraháma Izáka a Jákoba.

Pútnik Jákob, ktorému doma horelo pod nohami a ktorý šiel do neznámej krajiny, potreboval práve takéto uistenie. Hospodin mu nesľúbil ochranu len na cestu do Cháránu, ale mu sľúbil aj návrat do vlasti. Hospodin nechce, aby sme boli ľuďmi bez domoviny.


2. Ako reagoval Jákob na stretnutie s Hospodinom?

Najprv reagoval týmito slovami: „Aké hrozné je toto miesto! Nie je to nič iné ako Boží dom a tu je nebeská brána" (v. 17). Stretnutie sa hriešneho človeka so svätým Bohom je vždy hrozné a naháňa človeku strach. Stretnutie so svätým Bohom však dopadlo pre Jákoba lepšie, než by si to zaslúžil. Hospodin ho netrestá za jeho podvod, ale dáva mu nové požehnanie. Božia dobrota a milosť sú vždy väčšie, než naše hriechy.

Jákob potom urobil sľub, že Hospodin bude jeho Bohom (v. 21b). Tento sľub však podmienil tým, že Boh ho bude chrániť na ceste, zaopatrí ho všetkými potrebnými vecami a umožní mu návrat domov (v. 20 21a). Nevšimol si pritom, že to, čoho sa dožadoval, už mu Pán Boh sľúbil. „Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať..." (v. 15). Či sa nepodobáme aj my Jákobovi v tom, že aj my chceme dávať Pánu Bohu rôzne podmienky, a pritom si nevšímame, že On nám dáva oveľa viac, než sa my dožadujeme?

Jákob urobil aj ďalší sľub. Sľúbil, že na mieste, kde sa nečakane a predivne stretol s Pánom Bohom, postaví svätyňu. Uvedomil si, že je potrebné, aby existovalo niečo viditeľné a hmatateľné, čo mu bude pripomínať jeho stretnutie s Pánom Bohom.

Jákob urobil ešte jeden sľub. Zaviazal sa, že bude zo svojich príjmov „odvádzať desiatky" (v. 22b). Tento sľub urobil preto, lebo si uvedomil, že všetko, čo má a bude mať, je Božím darom.

Stretnutie s s Pánom Bohom je vtedy opravdivé, keď sa popri našom srdci dotkne aj našej peňaženky. Okrem Jákobovho príkladu možno uviesť aj príklad Zachea. Tento hlavný colník, ktorého Pán Ježiš napriek nevôli mnohých navštívil, pri tomto stretnutí povedal: „Pane, polovicu majetku dávam chudobným a ak som niekoho oklamal v niečom, vraciam to štvornásobne" (L 19, 8).

Uvedomuje si, že všetko, čo máme, je Boží dar? Vieme s vďačnosťou niečo vrátiť darcovi? Nezabúdame na dobročinnosť? Nezabúdame, že „ochotného darcu miluje Boh" (2Kor 9, 7)?


3. Azda by sme mohli povedať, že všetky tieto úvahy sa týkajú jedného sna. Treba tento sen brať tak vážne? Možno z tohto sna vyvodiť toľko dôsledkov?

Ak by šlo len o sen, možno ani nie. V tomto prípade však ide o sen, ktorý sa naplnil. Nielenže sa naplnil, ale bol aj prekonaný v Ježišovi Kristovi, ktorý sľúbil svojim učeníkom: „Uvidíte nebo otvorené a anjelov Božích vystupovať a zostupovať na Syna človeka" (J 1, 51).

To, čo sa Jákobovi iba snívalo, učeníci Kristovi môžu vidieť. Jákobovi sa snívalo len o nebeskej bráne, ktorá môže byť aj otvorená aj zatvorená, ale Kristovi učeníci môžu vidieť otvorené nebo. Jákobovi sa len snívalo o vystupujúcich a zostupujúcich anjeloch. My však vieme, že anjeli sú služobníci Syna človeka, a že Syn človeka má pre nás tú istú funkciu ako Jákobovi Bétel - zaručuje kontakt s Bohom.

My sa už nepýtame. Kde je náš Bétel? My sa už môžeme pýtať: Kto je náš Bétel? Na takto položenú otázku môžeme odpovedať: Náš Bétel, naša kontaktná osoba s Pánom Boh je Pán Ježiš Kristus, s ktorým sa môžeme stretávať prostredníctvom zvestovaného evanjelia a prisluhovaných sviatostí a uistiť sa, že Pán Boh je s nami. Amen.Prof. Dr. Juraj Bándy
811 02 Bratislava
E-Mail: bandy@fevth.uniba.sk

(zurück zum Seitenanfang)