Göttinger Predigten

deutsch English espańol
portuguęs dansk Schweiz

Startseite

Aktuelle Predigten

Archiv

Besondere Gelegenheiten

Suche

Links

Gästebuch

Konzeption

Unsere Autoren weltweit

Kontakt
ISSN 2195-3171

Göttinger Predigten im Internet hg. von U. Nembach

1. Sonntag nach Epiphanias, 12.01.2014

Predigt zu Iz (Jesaja) 42:1-7, verfasst von Juraj Bándy

 

 

Milosť vám a pokoj...


Drahí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi!

Dary, ktoré sme dostali na Vianoce od svojich blízkych , začíname už po tieto dni používať. Ak boli medzi nimi aj knihy, postupne sa oboznamujeme s ich obsahom. Na Vianoce sme dostali najväčší dar od samého Pána Boha. On dám daroval svojho jednorodeného Syna. Nedele po Zjavení slúžia na to, aby sme po spontánnej radosti sa zamýšľali nad týmto veľkým darom a postupne si uvedomili jeho význam a hodnotu. Tieto nedele nám chcú postupne ukázať, ktože je to ten Ježiš Kristus, ktorého nám nebeský Otec daroval.

V svetle prečítaných prorockých slov by som mohol dnešnú kázeň začať aj takto. Dovoľte mi, drahí bratia a milé sestry, aby som vám z Božieho poverenia predstavil Ježiša Krista, ktorý sa narodil na našu záchranu v Betleheme. Iste mnohí poviete. Načo? Či treba chrámovému zhromaždeniu predstavovať Ježiša Krista? Čo treba predstavovať toho, v mene ktorého sme sa tu teraz zišli a vždy sa schádzame?

Áno, treba. Nielen preto treba Ježiša Krista ako neznámeho predstavovať, lebo sú tu medzi nami aj takí, ktorí nechodili či nemohli chodiť na náboženskú výučbu, ale aj preto, lebo v ňom „sú skryté všetky poklady múdrosti a známosti" (Kol 2, 3). Kto z nás by si trúfol tvrdiť, že pozná všetku Božiu múdrosť a prenikol do všetkých jeho známostí? Dovoľme teda Pánu Bohu, aby nám prostredníctvom proroctva predstavil svojho Syna.

1. „Ajhľa, môj služobník" (v. 1). Áno, služobník. Ten, ktorý sa v Betleheme narodil, chce nám niečím veľmi dôležitým z Božieho poverenia poslúžiť. Uvedomme si, že v Ježišovi Kristovi sa narodil služobník. Aj sa narodil za okolností, ktoré pristanú služobníkom, sluhom či otrokom. Od maštale je totiž ťažko predstaviť so nevhodnejšie miesto pre príchod na svet. Už pri svojom narodení „vzal na seba podobu služobníka" a „ponížil sa" (Fil 2, 7 - 8). Už jeho narodenie bolo v súlade s tým, čo neskôr o sebe povedal: „Syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých" (Mt 20, 28). Jeho služba bola dokonaná a dovŕšená na golgotskom kríži, kde umrel pre naše hriechy a pri otvorenom hrobe, z ktorého vstal z mŕtvych na naše ospravedlnenie. Vykonal pre nás službu, ktorú by nedokázal nikto: vyslobodil nás z moci hriechu, diabla a večnej smrti.

Uvedomme si, že Ježiš Kristus, ktorého narodenie ohlasovali anjeli a nebeské voje a ktorý má všetku moc na nebi i na zemi (Mt 28, 18), sa stal pre nás služobníkom. Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich (Zjav 19, 16) sa stal služobníkom. On, ktorý nepresáva byť kráľom, On, ktorý neprestáva mať najvyššiu moc, sa stal služobníkom. Aké je to úžasné. Aká úžasná je Božia láska k nám.

Čo to pre nás, Kristových nasledovníkov, znamená, že najvyšší Pán sa stal služobníkom? Znamená to, že aj náš život má byť službou. Pomerne dosť je takých zamestnaní, kde sa na prácu hovorí služba. Najmä nočné smeny sa nazývajú ako nočná služba. Avšak nie len v zamestnaní konajme službu, ale slúžme si navzájom v duchu lásky. O to viac slúžme, o čo máme viac možností, väčší vplyv či vyššie postavenie, veď ten, ktorý má najväčšiu moc, vykonal pre nás najväčšiu službu.

Toto proroctvo nás uisťuje aj o tom, že služobník, ktorý sa v Betleheme narodil, úspešne vykonal svoje poslanie a službu. „Nezlyhá a nestratí odvahu" (v. 4). Aký je to veľký dôvod k radosti a akú veľkú istotu nám dáva Božie uistenie, že Ježiš Kristus vykonal tu službu, ktorou bol poverený.

2. Pán Boh nám prostredníctvom tohto proroctva predstavuje Ježiša Krista ako toho, ktorý urobí Božiu vôľu známou po celom svete. „Nezlyhá a nestratí odvahu, kým neupevní opravdové právo na zemi, pretože ostrovy na jeho učenie čakajú" (v. 4). Jeho postavil Hospodin „za svetlo národom" (v. 6).

On je ten, ktorý Božiu vôľu známou učinil (J 1, 18) a ktorý mohol o sebe povedať: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života" (J 8, 12). Ježiš Kristus nám prináša svetlo života. Svetlo, v ktorom spoznávame, že Božou vôľou je láska k blížnemu.. Prináša svetlo, ktorí nás oslobodzuje od slepoty (v. 7), kvôli ktorej v druhom človeku nevidíme svojho blížneho a brata. Prináša nám svetlo, ktoré nás vyslobodzuje zo žalára hriechov a z väzenia smrti (v. 7).

3. Pán Boh nám prostredníctvom tohto proroctva predstavujeme Ježiša Krista ako toho, ktorý prišiel na našu záchranu. Prišiel na našu spásu. Prišiel zachraňovať a nie ničiť a odsudzovať. Proroctvo o ňom hovorí: „trstinu nalomenú neodlomí a tlejúci knôt neuhasí." (v. 3) Tieto krásne obrazy vyjadrujú to isté, čo Pán Ježiš povedal o sebe: „Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo" (L 19, 10). To, že Pán Ježiš prišiel na záchranu tých, pre ktorých už nebolo záchrany, apoštol Pavol vyjadril takto: „zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom" (Tit 2, 11).

Prišiel na tvoju záchranu, milý brat, milá sestra, ktorý a ktorá si myslíš, že neúprosné víchrice života urobili z teba nalomenú trstinu. Prišiel pre teba, ktorý si myslíš, že sa už nedokážeš narovnať pod ťarchou rozličných starostí rovnako, ako sa ani nalomená trstina sama narovnať nevie. Prišiel pre teba, v ktorom kedysi mohutný plameň viery sa už scvrkol na tlejúci knôt a ten tlejúci knôt viery ťa ešte dnes priviedol do chrámu Božieho. Prišiel pre teba, v ktorom už schopnosť k láske k blížnym, pre pochopenie iných a pre službu ľuďom je len ako tlejúci knôt, ktorý čo nevidieť vyhasne, lebo ho nemá čo napájať. Prišiel pre nás všetkých, ktorí tak či onak sa môžeme pokladať z nalomené trstiny, tlejúce knôty, teda beznádejné prípady, aby nás narovnal a prebudil k životu. Aká obrovská milosť a obrovská láska Božia, ktoré berie aj nalomené trstiny a tlejúce knôty vážne, neprejde pri nich bez povšimnutia a ani ich nedolomí či neuhasí. Pán Boh ťa v Ježišovi Kristovi aj s tvojimi slabosťami berie vážne, nuž raduj sa. Chce ťa zachrániť, hoci sa pokladáš za beznádejný prípad, nuž veseľ sa!

4. Z tohto proroctva sa môžeme dozvedieť aj to, akým spôsobom vykoná Pán Ježiš zachraňujúcu službu: „nebude kričať, nezvýši hlas a nedá mu znieť na ulici" (v. 2). Teda bez kriku a hluku. Bez toho, aby ho bola plná ulica.

Božie zachraňujúce dielo v Ježišovi Kristovi sa nejde s hlukom, neuskutočňuje sa na ulici, ale v našich srdciach. Preto si teraz, keď už uplynuli sviatky, nájdime si čas na stíšenie, aby sme začuli tichý a láskavý hlas Krista, ktorý sa pre nás narodil a ktorý nevykrikuje na uliciach.

5. Na základe toho, čo Pán Boh hovorí o svojom služobníkovi, predstavuje nám vlastne samého seba. Veď aj v tomto prípade platí: aký pán, taký sluha. V Ježišovi Kristovi, ktorý sa pre nás narodil, predstavuje sa nám Pán Boh ako zachraňujúci, láskavý a milostivý nebeský Otec.

Všetci, ktorí prišli k betlehemským jasličkám, mohli uzrieť v nemluvniatku Ježišovi Božiu láskavú a milostivú tvár. V dieťatku, ktoré uzreli, spoznali na základe proroctiev Božieho služobníka, ktorý prináša svetlo a spásu. Preto sa radovali, lebo Ho spoznali, uverili v Neho a nasledovali Ho. My urobme dnes to isté. Spoznajme v Kristovi toho, ktorého zasľúbili proroci, ďakujme za neho Pánu Bohu a prijmime tú službu a zachraňujúcu pomoc, ktorú nám chce poskytnúť. Spoznajme v ňom služobníka prinášajúceho svetlo a spásu a s vďakou prijmime jeho zachraňujúcu pomoc, ktorú všetkým nám prináša. Amen.

 Prof. ThDr. Juraj Bándy
Bratislava
E-Mail: bandy@fevth.uniba.sk81102 Bratislava

(zurück zum Seitenanfang)