Göttinger Predigten

deutsch English espańol
portuguęs dansk Schweiz

Startseite

Aktuelle Predigten

Archiv

Besondere Gelegenheiten

Suche

Links

Gästebuch

Konzeption

Unsere Autoren weltweit

Kontakt
ISSN 2195-3171

Göttinger Predigten im Internet hg. von U. Nembach

1. Sonntag nach Epiphanias, 12.01.2014

Predigt zu Ézs 42:1-7, verfasst von Juraj Bándy

 

Kegyelem néktek és békesség…


Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Azokat az ajándékokat, amelyeket szeretteinktől Karácsonyra kaptunk, ezekben a napokban már kezdjük használni. Ha könyvek is voltak közöttük, akkor fokozatosan megismerkedünk a tartalmukkal.. Karácsonykor a legnagyobb ajándékot magától a jó Istentől kaptuk. Ő nekünk egyszülött Fiát ajándékozta. A Vízkereszt utáni vasárnapok azt a célt szolgálják, hogy a spontán öröm után gondolkodjuk el ezen ajándék felett, és tudatosítsuk annak jelentőségét és értékét. Ezek a vasárnapok fokozatosan meg akarják nekünk mutatni, hogy ki is az a Jézus Krisztus, akit a mennyei Atyától ajándékba kaptunk.

A felolvasott szentigék fényében a mai igehirdetést így is kezdhetném: Engedjétek meg, Kedves Testvéreim, hogy bemutassam nektek Isten megbízásából Jézus Krisztust, aki a mi megmentésünk érdekében született Betlehemben. Bizonyára sokan azt mondjátok. Minek? Egy templomi gyülekezetnek szükséges Jézus Krisztust mint ismeretlent bemutatni?Be kell mutatni azt, akinek a nevében szoktunk összegyülekezni, és most az ő nevében jöttünk össze?

Igen, szükséges. Nem csak azért kell Jézus Krisztust bemutatni, mert vannak köztünk olyanok, akik nem jártak vagy nem járhattak hitoktatásra, hanem azért is, mert „benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve” (Kol 2, 3). Ki az közöttünk , aki azt merné állítni, hogy, hogy teljesen ismeri Isten bölcsességét, és behatolt ismereteinek minden titkába? Engedjük meg tehát Istennek, hogy a felolvasott prófécia alapján ő maga mutassa be nekünk egyszülött Fiát.

1. „Ez az én szolgám” (1. v.). Igen szolga. Az, aki Betlehemben megszületett, Isten megbízásából valami nagyon fontos szolgálatot akar elvégezni. Ismerjük fel, hogy Jézus Krisztusban egy szolga, egy szolgáló született meg. Olyan körülmények kö9zött is jött a világra, amelyek egy szolgához vagy egy rabszolgához illőek. Egy istállónál ugyanis nehéz elképzelni egy alkalmatlanabb helyet, ahol egy gyermek a világra jöhet. Már a születésekor „szolgai formát vett fel” és „megalázta magát” (Fil 2, 7 – 8). Már a születése is összhangban volt azzal, amit később önmagáról mondott: „Az Emberfia sem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon , és életét adja váltságul sokakért” (Mt 28, 20). Az ő szolgálata a golgotai keresztfán végeztetett el, ahol meghalt bűneinkért, és a nyitott sírnál, amelyből feltámadott megigazulásunkra. Olyan szolgálatot végzett el értünk, amelyet nem lett volna senki sem képes elvégezni: megszabadított a bűn, a halál és az ördög hatalmából.

Vegyük csak figyelembe, hogy Jézus Krisztus, akinek a születését angyalok és mennyei seregek hirdették, és aki a mennyen és a földön minden hatalommal rendelkezik (Mt 28, 18), szolgává lett értünk! A királyok Királya és az urak Ura (Jel 19, 16) szolga lett értünk. Ő, aki nem szűnik meg király lenni, aki nem szűnik meg mindenek Ura lenni, szolga lett. Micsoda csodálatos Isten irántunk való szeretete!

Mit jelent ez számunkra, Krisztus követői számára, hogy a mindenség Ura szolgává lett? Azt jelenti, hogy a mi éltünknek is szolgálattá kell válnia. Visz9onylag sok olyan foglalkozási ág van, ahol a munkavégzést szolgálatnak nevezik. Különösen az éjjel végzett munkát nevezzük szolgálatnak. Azonban ne csak a munkahelyünkön végezzünk szolgálatot, hanem szolgáljuk egymásnak is szeretettel. Annál inkább szolgálunk, minél több terünk és lehetőségünk van erre, minél magasabb beosztásunk van. hiszen az, akinek a legnagyobb a hatalma, azért jött, hogy a legnagyobb szolgálatot végezze el értünk.

Ez a prófécia arról is biztosít minket, hogy a Betlehemben született szolga sikeresen végrehajtja a reá bízott feladatot és szolgálatot. „Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön” (4. v.). Micsoda óriási ok ez az örömre, hogy az, akire vártunk, megvalósítja a várakozásainkat, és elvégzi a megváltás szolgálatát, amellyel a mennyei atya bízta meg.

2. A jó Isten e prófécia által úgy mutatja be Jézus Krisztust, mint aki ismertté teszi Isten akaratát az egész világon. „Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön, tanítására várnak a szigetek” (4. v.). az akkor felfogás szerint a világ legtávolibb részei. Út tette meg a jó Isten a nemzetek világosságává (6. v.). Ő az, aki kijelentette Isten akaratát (J 1, 18), és aki elmondhatta magáról: „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé az élet világossága” (J 8, 12). Jézus Krisztus az élet világosságát hozza számunkra. Az a világosságot, amelyben felismerjük, hogy Isten akarata a szeretet. Az Isten-szeretet és az emberszeretet. Világosságot hoz, amely megszabadít a vakságtól (7. v.), amely miatt a másik emberben nem ismerjük fel a testvért. Világosságot hoz, amely megszabadít a bűn börtönéből és a halál fogházából (7. v.).

3. A jó Isten e prófécia által úgy mutatja be nekünk Jézus Krisztust, mint aki a mi megmentésünkre jött. Üdvösségünkre jött. Megmenteni jött minket, és nem ítéletet mondani felettünk. Ezt mondja róla a prófécia: „a megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el” (3. v.). Ezek a szép hasonlatok ugyanazt fejezik ki, amit Krisztus Urunk önmagáról mondott ekképpen: „Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse, és megmentse, ami elveszett” (L 19, 10), és hogy nem azért jött, „hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa” (J 3, 17). Azt, hogy Jézus Krisztus azok megmentésére jött, akik számára már nem volt mentség, Pál apostol így fejezi ki: „megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden ember üdvösségére” (Tit 2, 11).

A te megmentésedre jött, Kedves testvérem. Aki úgy érzed, hogy az élet viharai megrepedt nádszállá tettek. A te megmentésedre jött, aki úgy érzed, hogy a sok gond terhétől nem tudsz felegyenesedni, mint a megrepedt nádszál, amely magától nem tud kiegyenesedni. Érted jött, akiben valamikor a hit nagy lánggal égett, de most már csak pislákoló vagy füstölgő mécses lett belőle. Érted jött, akiben a felebaráti szeretet, a másik ember megértésére való készség és az embertársadért való tenni-tudás készsége már olyan, mint egy pislákoló mécses, amely nemsokára kialszik, mert nincs hit, amely táplálná. Mindnyájunk megmentésére jött, akik ilyen vagy olyan oknál fogva megrepedt nádszálakhoz vagy füstölgő mécsesekhez vagyunk hasonlatosak, tehát reménytelen esetek, hogy felegyenesítsen, és felélesszen. Micsoda óriási isteni kegyelem és szeretet, amely a megrepedt nádszálakat és a pislákoló mécseseket komolyan vesz, nem megy el mellettük, nem töri össze őket, és nem oltja ki őket. Isten a Jézus Krisztusban komolyan vesz téged minden erőtlenségeddel, nos hát örvendezz! Meg akar menteni, nos hát vigadj!

4. Ebből a prófétai igéből azt is megtudhatjuk, hogy milyen módon végzi el az Úr Jézus a megváltó és szabadító szolgálatát: „Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán” (2. v.). Tehát kiabálás, lárma és felhajtás nélkül. Anélkül, hogy tele lenne vele az utca.

Isten megmentő műve nem zajjal és ricsajjal történik, nem a hangos utcán, hanem csendesen, szelíden. A mi szíveinkben. Ezért most, amikor már elmúltak az ünnepek, találjunk időt az elcsendesedésre, hogy meghalljuk Krisztus szelíd és simogató hangját, aki nem kiabál, nem lármáz, és nem zajong az utcák forgatagában.

5. Annak alapján, amit az Úr Isten az ő szolgájáról mond tulajdonképpen önmagát mutatja be. Ebben az esetben is érvényes a mondás: amilyen az úr, olyan a szolgája. Jézus Krisztusban, aki értünk született, az Úr isten mutatkozik be mint6 szerető, megmentő és kegyelmes mennyei Atya.

Mindnyájan, akik eljöttek a betlehemi jászolbölcsőhöz jöttek, megpillanthatták a kisgyermek Jézusban Isten szerető és kegyelmes arcát. A gyermekben, akit láttak, felismerték a próféciák alapján Isten szolgáját, aki megváltást és világosságot hoz. Azért örültek, mert felismerték őt, hittek benne, és követték őt. Mi most tegyük ugyanazt. Ismerjük fel Krisztusban azt, akit a próféták megígértek, adjuk hálát érte Istennek, és fogadjuk el azt a szolgálatot és megmentő segítséget, amelyben részesíteni akar minket. Ismerjük fel benne a szolgálót, aki világosságot és üdvösséget hoz, és hálával fogadjuk el az ő üdvözítő segítségét, amelyez mindnyájunk számára hoz. Ámen.
Prof. ThDr. Juraj Bándy
Bratislava
E-Mail: bandy@fevth.uniba.sk81102 Bratislava

(zurück zum Seitenanfang)