Associate Professors and Private Lecturers

Zwingli lehrt

Abendmahlsstreit

Ausschnitte aus dem Zwingli-Portal von Otto Münch, Grossmünster Zürich
 

Prof. Dr. Jan-Andrea Bernhard

Titularprofessor für Kirchengeschichte

Website

Mail

PD Dr. Benjamin Gleede

Privatdozent für Kirchengeschichte

Website

Mail

PD Dr. Sandra Leuenberger-Wenger

Privatdozentin für Kirchengeschichte

Website

Mail